• London Fleet
 • İki Eğitim Birden: Koçvari Yöneticilik / Yöneticiler için Etkin Filo Yönetimi
 • Yeni Filoder üyeleri..
 • İyi bir filo yöneticisi şirkete maliyet avantajı sağlar..
 • Hizmetix Dergisi “FİLODER Başkanı Özel Röportajı” Mart 2014
 • TR’deki Yabancı Çalışanlarınızın Ehliyetleri ile Araç Kullanmaları..
 • Artık filo otomobillerine de zorunlu!
 • FLEETEUROPE 2013 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU..
 • Trafik Cezaları Zamlandı; En ağırı bu ceza: 3.741TL
 • Sürücüler için yollara mesaj ve tweet atma durakları kuruldu..
 • London Fleet
 • İki Eğitim Birden: Koçvari Yöneticilik / Yöneticiler için Etkin Filo Yönetimi
 • Yeni Filoder üyeleri..
 • İyi bir filo yöneticisi şirkete maliyet avantajı sağlar..
 • Hizmetix Dergisi “FİLODER Başkanı Özel Röportajı” Mart 2014
 • TR’deki Yabancı Çalışanlarınızın Ehliyetleri ile Araç Kullanmaları..
 • Artık filo otomobillerine de zorunlu!
 • FLEETEUROPE 2013 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU..
 • Trafik Cezaları Zamlandı; En ağırı bu ceza: 3.741TL
 • Sürücüler için yollara mesaj ve tweet atma durakları kuruldu..
 • İki Eğitim Birden: Koçvari Yöneticilik / Yöneticiler için Etkin Filo Yönetimi
 • Üye Olun
 • Üyelerimiz
 • Filo Mükemmellik Ödülleri
 • Filo Yönetimi Seminerleri
 • Filo Yönetimi Eğitimleri
 • İki Eğitim Birden: Koçvari Yöneticilik / Yöneticiler için Etkin Filo Yönetimi
 • Üye Olun
 • Üyelerimiz
 • Filo Mükemmellik Ödülleri
 • Filo Yönetimi Seminerleri
 • Filo Yönetimi Eğitimleri

TÜZÜK

FİLO OTOMOTİV KULLANICI VE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’DÜR

DERNEĞİN ADI

Madde 1– Derneğin adı, Filo Otomotiv Kullanıcı ve Yöneticileri Derneği’dir. Derneğin kısa adı FİLODER’dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2– Derneğin merkezi İstanbul ilidir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3– Derneğin amacı;

a)     Otomobil, minibüs, otobüs, midibüs, kamyon ve kamyonet gibi çeşitli motorlu kara taşıtlarından en az 10 adet olmak üzere, kendi işini yaparken kullanmak (Sevkiyat, dağıtım, pazarlama, ek menfaat amaçlı vb.) için filo olarak araç kullanan firmaları bir araya getirmek.

b)     Filo kullanıcısı şirketlere tedarikçi olan firmalar bünyesinde olmayan ve filo yönetim sorumluluğu görevini son kullanıcı şirketler bünyesinde yürüten veya bu görevi üstlenmiş olan “Filo Yöneticilerini ve Filo Uzmanlarını” bir araya getirmek.

c)     Filo yöneticilerinin ve filo uzmanlarının sorunlarına tek bir çatı altında çözümler üretmek ve sektörel eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak.

d)    Filo kullanan şirketlerin ve sürücülerinin, trafik ve çevre duyarlılığı ile ilgili sosyal sorumluluklarını ve aralarındaki dayanışmayı geliştirmek.

e)     Filo kullanan nihai müşterilerin aldıkları hizmetlerle ilgili araştırmalar yapmak ve sonuçlarını toplumla paylaşmak.

f)      Araç filosu bulunduran ve tedarikçi olmayan son kullanıcı şirketlerin, filo sahipliği ve kullanıcılığı standartlarını belirlemek, geliştirmek ve bu yönde ülke ekonomisine katkılarda bulunmaktır.

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI, ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Madde 4– Derneğin faaliyet alanı Türkiye genelidir. Dernek madde 3’de belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilenler dâhil her türlü faaliyette bulunabilir.

a)     Dernek yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirmek için; gerekli toplantı, gösteri ve sergiler düzenleyebilir, dergiler çıkartabilir, bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunmak,

b)     Şubeler açabilir filo araçları kullanan kuruluşların haklarını korumak için, bu kuruluşları tüm resmi ve özel kuruluşlar karşısında temsil eder, otomobil ve ticari araç kullanan kuruluşların filo yönetim süreçlerine bir standart getirilmesine yönelik faydalı çalışmalar yapmak,

c)     Filo kullanan kuruluşların ortak sorunlarını etüd ve tespit etmek, bunlarla ilgili önerileri, üyeler adına ilgili resmi ve özel kuruluşlara intikal ettirmek ve takip etmek,

d)    Türkiye’ de en az 10 ve üzeri filo otomotiv kullanan kuruluşları bir araya getirir, bu firmalar arasında bilgi alışverişi yapılmasını sağlar, ortak amacı ve sorunları tespit etmek,

e)     Arşiv oluşturabilir,

f)      Üyelerinin ayrı ayrı yapmak zorunda oldukları çeşitli işlemleri firma seviyesinde yürütmek yerine, toplu olarak sektör seviyesinde ele almak ve bu yolla zaman ve masraf tasarrufu sağlayarak, firma ve sektör faaliyetlerinde verimlilik ve etkinlik sağlamak,

g)     Kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için, filo yöneticilerinin güncel bilgilerle donatılması için eğitim seminerleri, kurs ve plan proje yapar ve yaptırır. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açabilir.

h)    Yardım amacıyla piyango balo gibi sosyal faaliyetlerde bulunabilir. Sosyal lokal ve tesisler için taşınmaz edinebilir ve bunları satabilir.

i)      Yurt içinde ve yurt dışında filo araç kullanan şirketler nezdinde hizmet veren tedarikçiler konusunda detaylı anketler yapabilir, mevzuat gereği ilgili makamlardan izin almak kaydı ile aynı amaçla faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olabilir ve uluslararası faaliyette bulunabilir.

j)      Çalışmalarını ve ön gördüğü değerlerini toplumla paylaşmak için gazete, dergi, internet, radyo, televizyon, sinema gibi her türlü iletişim araçlarından yararlanır; haber, program ve filmler yaparak basılı, sesli, görüntülü ve elektronik ortamlarda yayınlar, bu konularda yetkin kişileri görevlendirebilir.

k)    Dernek amacına uygun vakıflar kurabilir. Amacına uygun federasyonlara katılabilir, amacına uygun iktisadi işletme kurabilir bunları kiralar, kiraya verir ve işletilmesi için kiraya verebilir, federasyonu kurucusu olabilir, uygun gördüğü yerlerde temsilcilik açabilir. Platform oluşturabilir. Gelir arttırıcı projeler geliştirebilir, iktisadi işletme kurabilir.

DERNEK KURUCULARI

Madde 5– Dernek kurucu üyelerinin adı ve soyadları, meslekleri, adresleri ve uyrukları aşağıda belirtilmiştir.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARTILMANIN KOŞUL VE ŞEKİLLERİ Üyelik:

Madde 6– Madde 3’de belirtilen amaç ve tanımlara uygun olacak şekilde dernek üyeliği iki türlüdür.

1) ASLİ ÜYELİK:

Derneğin amaçlarını kabul eden ve filo yönetim yetkilisi ve/veya filodan sorumlu yöneticiler olarak, tedarikçi olmayan “son kullanıcı filo sahibi tüketici firmalar nezdinde çalışmasına devam eden” ve aşağıdaki niteliklere sahip kişiler derneğe üye olabilir. Derneğe üye olacak kişilerin; Türkiye’de bulunan araç filosunu kendi işini yapmak için “satın almış veya kiralamış” tüketici şirketler bünyesinde görevine devam ediyor olması ve şirketinde minimum 10 adet araç bulunan firma ve kuruluşların sahip veya filo yöneticisi olmaları gerekmektedir. (Kendi aracı bulunmayan ancak filo kullanan şirketlere “filo yönetim hizmeti sunan” ve sadece filo yönetim amacı ile kurulmuş şirketlerin yetkilileri de dernek üyesi olabilir.) Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı bulunmaktadır. Dernek üyeliği, madde 8’de belirlenen giriş aidatının ödenmesini takiben ve yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

2) ONUR ÜYELİĞİ: Yönetim Kurulu, dernek faaliyetlerine filo yönetim sektörüne yararlı hizmetlerde bulunan kimselere Onur üyeliği verebilir. Onur üyeleri, oy kullanmak seçmek ve seçilmekten başka asil üyelerin bütün haklarına sahiptirler. Ancak, aidat ödemekle yükümlü değillerdir. Yönetim Kurulu kararı ile Onur Üyeliğine kabul edilen kimsenin bu üyelikten çıkarılması, Bu tüzüğün 9.maddesinde asli üyelere uygulanan kurallara göre yapılır. Onur üyeleri, hazirun cetvelinde gösterilmezler ve toplantı yeter sayısının hesaplanmasında dikkate alınmazlar.3335 sayılı Uluslar arası Niteliklerdeki Teşekküllerin Kurulması Hakkındaki Kanun’ un gerekleri yerine getirilmek kaydı ile Türk ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler de derneğe üye olabilir. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİK HAK VE SORUMLULUKLARI

Madde 7

Üyelerin Hakları:

a) Dernek üyeleri eşit haklara ve genel kurulda bir oy hakkına sahiptirler. Üyeler oylarını şahsen kullanırlar.

b) Derneğin çalışmalarına ve yönetimine katılma, bilgi edinme, görüş ve eleştiri sunma hakkına sahiptirler.

c) Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Sorumlulukları:

a) Dernek düzenine, tüzüğüne ve yetkili organlarca alınacak kararlara uymak, derneğe sadık olmak.

b) Üstlendiği görevleri yerine getirmek, mali sorumluluklarını usulüne uygun olarak yerine getirmek.

c) Derneğin amacına uygun davranmak, amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak, görüş ve fikirlerini tüzükte belirtildiği şekilde yetkililere bildirmek.

ÜYELİK VE YILLIK ÖDENTİ MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

Madde 8– Dernek üyeleri yıllık olmak üzere, ödenti ödemekle yükümlüdür. Yıllık üyelik aidatları yönetim kurulunca belirlenir ve uygulanır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 9– Hiçbir şahıs ve kuruluş dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Bunun için isteklerini Yönetim Kurulu’na, yazılı bildirmeleri ve varsa birikmiş borçlarını ödemeleri gerekir.

DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde 10–  Aşağıdaki hallerden birinin varlığı ve derneğe üye olma hakkını yitiren, dernek ana tüzüğü hükümleriyle genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranan üyelerin üyeliği sona erer:

a) Dernekler Kanununda ve Tüzükte aranan şartları yitirmesi

b) Yazılı bildirime rağmen, ilgili dönem içinde üyelik aidatını ödememesi;

c) Herhangi bir haklı neden göstermeksizin üst üste üç Olağan Genel Kurul toplantısına katılmaması,

d) Mevcut şirketinden ayrılıp tedarikçi firma ve grupları bünyesinde yeni bir işe başlanılması ve bu durumun dernekten gizlenmesi, (Kiralama, otomotiv satış, sigorta, akaryakıt, lastik, araç takip, otomotiv servis vb.)

e) Yönetim Kurulu kararı ile üyenin ihracına karar verilmesi,

Üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’ a itiraz hakları vardır. Bu itiraz Yönetim Kurulu’nun üyeye, üyeliğinin sona erdiği bildirimini tebliğ etmesinden 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu kanalı ile yapılır. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11– Derneğin aşağıdaki organları vardır.

a)Genel Kurul 

b)Yönetim Kurulu 

c)Kurucular Kurulu

d)Danışma Kurulu

e)Denetim Kurulu 

f)Disiplin Kurulu

DERNEK GENEL KURULU’ NUN ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI Kuruluş Şekli:

Madde 12– Dernek tüzüğüne göre Dernek Genel Kurulu, Dernek asil üyelerinden ve Genel Kurul’ a katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Dernek kuruluşundan itibaren 6 ay içinde olağan ilk genel kurulunu yapar ve organlarını oluşturur.

TOPLANMA ZAMANI

Madde 13– Genel Kurul üç yılda bir Nisan ayında olağan toplantısını yapar. Olağan toplantı dışında, Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 14– Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

14.1 Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyelerin listesini düzenler.

14.2 Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak ya da elektronik posta yolu ile bildirilir.

14.3 İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

14.4 Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

TOPLANTI YERİ

Madde 15– Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 16– Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde yasanın aradığı sayısal çoğunluk aranır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Üyeler oyunu şahsen kullanır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

TOPLANTININ YAPILIŞ ŞEKLİ

Madde 17– Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere duyurulan gün ve yerde yapılır. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katip, toplantı tutanağını düzenler, Başkan ve Başkan Yardımcısı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, tüm tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞELECEK KONULAR

Madde 18– Genel Kurul Toplantısı’nda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların, gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA KOŞUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 19– Aşağıda yazılı işler, Genel Kurulca,

a)     Dernek organlarının seçilmesi,

b)     Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c)     Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi,

d)    Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e)     Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f)      Derneğin bir üst kuruluşa veya federasyona katılması veya ayrılması,

g)     Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

h)    Derneğin fesih edilmesi,

i)      Yasalarda ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

j)      Dernek Şubelerinin açılmasının kararlaştırılması, görüşülüp karara bağlanır.

OY KULLANMA VE KARAR VERME KOŞUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 20– Oylar gizli kullanılır ve açık olarak Genel Kurulda katılımcıların önünde sayılır. Geçerli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra açık dökümü yapılarak belirlenir. Tüzükte başka bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarısından fazlasına erişen aday seçilmiş olur veya öneri kararlaştırılmış olur. Üyelerin oy kullanabilmesi için önceki yıllara ait ödentilerin eksiksiz ödenmiş olması gerekir.

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE SEÇİLME USULLERİ ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI Yönetim Kurulu

Madde 21

Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak Genel Kurul’ca gizli oy ve açık sayımla, 3 yıl için seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden, bir veya birkaçına yetki vermek.

2-Gerekli görülen yere şube açma önerisini Genel Kurul’ a sunmak.

3-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

4-Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu seçildikten sonra ilk toplantıda, arasında görev bölümü yaparak açık oyla bir Genel Başkan, iki Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Mali Sekreter seçer. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır. Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter Yürütme Kurulunu oluşturur. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik ve alınan kararları yürütür.

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri:

a) Dernek tüzel kişiliğini temsil eder, dernek adına basın toplantısı ve açıklama yapar.

b) Dernek yönetim kuruluna ve tüzüğe uygun kurulacak bütün komisyonlara başkanlık yapar.

c) Derneğin tüm organlarında söz ve oy sahibi olarak tüm çalışmaları ve çalışanları denetler.

d) Başkan, genel sekreter ve mali sekreter ile konularıyla ilgili müşterek imza atar.

e) Yönetim kurulunca belirlenen miktarda avansı kasada bulundurur ve zorunlu harcamaları yapar.

f) Başkan yardımcıları dernekle ilgili her konuda başkana yardımcı olur. Amaca uygun programlar hazırlar, yönetim kuruluna sunar. Başkanın olmadığı yerde yardımcılardan birisi veya başkanın görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi vekâleten Başkanlığı yürütür.

Genel Sekreterin Görevleri:

a) Derneğin bütün idari yazışmalarını ve faaliyetlerini düzenler.

b) Dernek içi hizmetlerle ve üyelerle olan münasebetlere ait yazışmaları imzalar.

c) Yönetim kurulunun gündemini düzenler ve kurula sunar, kararları ve belgeleri arşivler.

d) Başkan ve dernek organlarının almış olduğu kararları vereceği görevleri yerine getirir.

e) Dernekte çalışacak elemanları organize eder.

Genel Mali Sekreterin Görevleri:

a) Derneğin muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük ve yönetmenlik hükümleri gereğince yürütmek.

b) Dernek gelir ve gider tablosunu usullerine göre yönetime sunmak.

c) Dernek gelirlerinin toplanmasını, sarflarını bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak.

d) Derneğin kira ve diğer gider ödemelerini yerinde ve zamanında yapmak.

e) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığının belgelerini ve demirbaş eşyalarının kayıtlarını usulüne göre tutmak.

f) Derneğin hesaplarını her an denetime hazır durumda bulundurmak.

g) Tahsil, tediye, mahsup, vesair muhasebe işlerine ilişkin belge ve yazışmaları başkanla birlikte imza etmek, Başkanın yokluğunda başkan yardımcısıyla imza işlerini yürütmek.

h) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda harcama yapmak.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Madde 22– Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek Üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakim’i duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’ u toplamakla görevlendirir.

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE SEÇİLME USULLERİ ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI DENETİM VE DİSİPLİN KURULU

Madde 23

1.         Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur ve üç yıllığına Genel Kurulda seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na, toplandığında Genel Kurul’ a sunar.

2.         Disiplin Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur ve üç yıllığına Genel Kurul’da seçilir. Bu kurul disiplin görevini Dernek Tüzüğü’nde tespit edilen esas ve usullere göre Yönetim Kurulu’nun yönlendirmesi ile ilgili incelemeyi yapar ve bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar.

KURUCULAR KURULU

Madde 24-

Kurucular Kurulu Derneğin kurucularından oluşur. Başkanın çağrısı ve düzenleyeceği gündem üzerine toplanır, yeter sayı aranmaksızın çalışmalarına başlar ve gündemle ilgili inceleme sonuçlarını, tespit raporlarını, görüş ve önerilerini başkana sunar. Kurucular Kurulu üyesi bir üye gerek görmesi halinde mevcut yönetim kurulu başkanına yazılı bildirimde bulunarak, belirli bir konunun görüşülmesi talebi ile “yönetim kurulu ve kurucular kurulunun ortak toplanmasını” talep edebilir. Yönetim kurulu başkanı, bu ortak toplantı talebini ilk yönetim kurulu toplantısında katılım çoğunluğu aranmaksızın yerine getirir. Üyeliğin Sona Erdirilmesi Madde 10’da belirtilen şartların gerçekleşmesi dışında, hiçbir “Kurucular Kurulu Üyesi” kendi isteği dışında, yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkartılamaz, yönetim kurulu kararı ile kurucunun üyelikten çıkartılması konusunun genel kurul gündemine alınması ve oylanması dahi teklif edilemez.

DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Madde 25-

Danışma Kurulu, Derneğin danışma organıdır. Görevini tamamlayan dernek başkanları, derneğin çalışmalarına katkısı olacağı düşünülen kurum ve kuruluş temsilcileri ile emekli olmuş filo yöneticileri ve konularında uzman kişilerden oluşur. Danışman üye, dernek üyesi önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile seçilir.

Danışma Kurulunun Görev Bölümü:

Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 1 Sekreter seçer.

Danışma Kurulunun Toplanması:

Danışma Kurulu Başkanın çağrısı ve düzenleyeceği gündem üzerine toplanır, yeter sayı aranmaksızın çalışmalarına başlar ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile kararlarını alır. Danışma Kurulu toplantı ve karar tutanağı ile görüş ve önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Danışma Kurulunun Görevleri:

a) Derneğin amaç ve çalışma konuları ile ilgili kanunlar, trafik, eğitim, otomotiv endüstrisi, gelişim ve kalkınma konuları ile üyeler arasında sevgi, saygı ve hoşgörü içeren düşünce, yöntem ve ilkeler üzerinde çalışmalar yaparak, görüş ve önerilerini yönetim kuruluna sunar.

b) Başkanın diğer konularda isteyeceği araştırmaları yürütür, görüş ve düşüncelerini sunar.

BAŞKA ORGANLAR

Madde 26– Dernekte başka organlar YÖNETİM KURULU kararı ile kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları devredilemez.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 27– Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından dernek organlarına seçilen kişilerin kimlik bilgileri, adresleri ile diğer gerekli evrakları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 28– Dernek gerek gördüğü yerlerde yönetim kurulu önerisi ve genel kurul kararıyla şubeler açabilir. İl ve ilçelerde birden fazla şube kurulamaz. Şubeler, yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından kurulur. Şube açılacak yerin mülki amirine kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

ŞUBE ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ-GENEL MERKEZDE TEMSİL ŞEKLİ

Madde 29– Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. Her Şubede;

1.         Genel Kurul

2.         Yönetim Kurulu ( 5 asıl ve 5 yedek üyeden )

3.         Denetim Kurulu (3 asıl ve 3 yedek üyeden ) oluşturulması zorunludur.

Bu organlar, dernek yönetim kuruluna bağlı olarak dernek amaçlarına uygun faaliyette bulunur. Bu organların oluşumu, görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 60 gün önce bitirmek zorundadır. Merkez Genel Kurulunda şubeleri delege olarak 3 (üç) kişi temsil eder ve bu kişiler şube Genel Kurulunca seçilir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI VE DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 30

Derneğin gelir kaynakları;

1-Üye aidatları,

2-Dernekçe yapılan yayınlar tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, ralli, konser, spor ve kültür yarışması, konferans, çeşitli sponsorluklar ve seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelir.

3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelir.

4-Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

5-İlgili mevzuata göre alınacak müsaade ile kurulacak tesis ve işletmelerden elde edilen gelirler,
6-Basılı yayın, CD-ROM, radyo ve TV programları ile Internet hizmetlerinden sağlayacağı gelirler,
7-Ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,
8- Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler.
9-Ulusal ve uluslararası kurumlara sunulan projelerden sağlanacak gelirler.

Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan önceden mülki amirliğe bildirimde bulunmak kaydı ile ayni ve nakdi yardım alabilir.

Derneğin Giderleri;

Personel Giderleri

a) Ücretler

b) Yolluklar

c) Huzur hakları

d) Sosyal yardımlar

e) Tahsilât karşılığı ücretler

İdari Giderler

a) Kira ve Temizlik

b) Aydınlatma, Isıtma ve Su

c) Demirbaş, Kırtasiye ve tüzük giderleri

d) Noter ve mahkeme harcamaları

e) İletişim ve posta giderleri

f) Düşünülmeyen giderler.

g) Temsil ve ağırlama

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

YARDIM KABUL ETME VE İŞBİRLİĞİ

Madde 31- Dernek, özel işletmelerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kuruluşlara maddi yardım yapabilir. Dernek kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarından kanun hükümlerine göre proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilir.

DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

Madde 32-

Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 33– Dernek 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar. Bu defterlerin Noterden veya İl dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 34– Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 35– Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 36– Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, en az 15 gün önceden ilgili değişiklik önerilerini yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması için Genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ

Madde 37– Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması: Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde FİLO OTOMOTİV KULLANICI VE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması: Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki Türkiye Kızılay Derneğine devredilir. Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

TÜRK MEDENİ KANUN UYGULAMASI

Madde 38– Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

DERNEK YÖNETİM KURULU VE GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 39-

Derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan yönetim kurulu, aşağıda görevleri ile yazılı üyelerden oluşur.

Madde 40– İş bu dernek tüzüğü 40 maddeden ibarettir.


Share
© 2013 FİLODER Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. ~ Kurumsal Yazılım
FİLODER: Her markadan binlerce araç yöneten “Filo Uzmanlarının” buluşma noktası